Trafikinfo: Linje 220, 221, 14, 21 och 31 avstängning Gäddvik Linje 100 Linje 221 Linje 14, 21, 31 Linje 10 Linje 10
Möjligheter
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Sponsring är en marknadsföringsinsats som innebär ett ömsesidigt utbyte där finansiären för en motprestation hjälper den finansierade att utveckla sin verksamhet. Sponsring är ett sätt att synas i positiva sammanhang av olika slag för att stärka varumärket Länstrafiken Norrbotten och Norrbotten som län. Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och ingå som en del av företagets marknadskommunikation och ge Länstrafiken Norrbotten gott anseende.

Vi sponsrar både stora och små föreningar, evenemang, idrott och andra aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling för länet.

Välkommen med din ansökan!

Vår sponsring är indelat i följande områden:

Evenemangsponsring:
Ska ge arrangören en ökad möjlighet att utveckla och förbättra evenemanget samt att göra det tillgängligt/synliggjort för en större publik.

Idrottssponsring:
Ska ge föreningen möjlighet att ännu bättre driva sin verksamhet och/eller genomföra sina insatser med goda resultat, idrottslig bredd och vara bra förebilder.

Övrig sponsring:
Andra aktiviteter där Länstrafiken Norrbotten exponeras på ett positivt sätt.

Länstrafiken Norrbotten sponsrar inte:
• Politiska eller religiösa organisationer
• Aktiviteter som kan innebära fara för liv och miljö
• Projekt som kan påverka annan sponsring negativt
• Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill
• Enskilda idrottsutövare /personer/artister

Ansökningstider

Vi hanterar sponsoransökningar två gånger per år och du får svar på din ansökan cirka sex veckor efter det att den aktuella ansökningstiden gått ut. Prövning sker endast av ansökningar som skett via vårt sponsringsformulär.

Från januari – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 september
Från juni – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars

Vi tar endast emot skriftliga ansökningar om reklamstöd eller sponsring på följande adress:
Länstrafiken Norrbotten
Box 183
956 23 Överkalix
Märk kuvertet ”Sponsringsansökan”.

Ladda ner och skriv ut ansökan >>

Frågor besvaras av Länstrafiken Norrbottens kommunikationsansvarig, e-post: [email protected]

Beslut om sponsring

Beslut om sponsring fattas av kommunikationsansvarig eller av VD.
Sponsringen skall vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv och vara förenlig med bolagets värdegrund.

Sponsringen ska präglas av öppenhet samt tåla granskning.

Länstrafiken Norrbotten förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Besked till den som ansökt om sponsring

Skriftligt besked erhålls oavsett om ansökan beviljas eller ej.