Hoppa till innehållet
Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

1-9 Fackliga org LTN

Fackliga organisationer
Alla anställda i Företaget är tjänstemän och omfattas av kollektivavtalet mellan Vision, berörda SACO-förbund och KFS. Kollektivavtalet gäller även för den som inte är medlem i någon facklig organisation.
Kontaktperson för Visions fackklubb är klubbens ordförande och för SACO ett lokalt ombud.
Uppgifter om medlemsavgifter och andra villkor kan fås av kontaktpersonerna.

1-8 Skyddsombud LTN

Skyddsombud
På företaget finns ett skyddsombud som tillika är huvudskyddsombud.
Skyddsombudets uppgifter är att företräda de anställda och verka för en god arbetsmiljö på företaget. Anställda som har synpunkter som rör arbetsmiljön skall i första hand vända sig till sin närmaste chef. Om en anställd inte får gehör för sina synpunkter hos sin närmaste chef kan skyddsombuden kontaktas. Skyddsombuden kan därefter föra frågan vidare i företaget eller agera på annat sätt i enlighet med arbetsmiljölagen.
Mer info kan fås av de fackliga organisationerna.

1-7 Första hjälpen LTN

Första hjälpen
Det finns flera s k första-hjälpentavlor utplacerade på arbetsplatsen. Platserna är följande:
• Kopieringsrummet på kontoret
• Toalett- och kapputrymmet på kontoret
• Förrådet/kopieringrum på kundservice
• Korridoren utanför kundservice entré
• Förrådet på nedre plan
Vid större skador eller då det föreligger fara för livet skall alltid ambulans eller läkare tillkallas. Detta sker genom att ringa larmnummer 112.
• Hjärtstartare som är registrerad i nationellt register finns i korridoren utanför kundservice entré.
Kontakta närmaste chef om det inte finns rätt och fungerande materiel/utrustning på ovan nämnda platser.

1-6 Attestregler

Attestregler
I enlighet med gällande beslutstabell och attestplan som beslutas
av Länstrafikens styrelse.
Mer info kan fås av ekonomichefen eller VD.

1-5 Organisation

kommer sen….

1-4 Verksamhetsidé

Verksamhetsidé
Länstrafikens uppgift är att svara för kollektiv trafikförsörjning
med buss eller med andra lämpliga transportmedel. Trafiken
omfattar både personresor och godsbefordran. Våra fordon ska
ha hög standard. Att resa med Länstrafiken ska kännetecknas av
att det är enkelt, pålitligt, tryggt och bekvämt. Vårt trafiknät är
strukturerat så att stomlinjerna går mellan de större orterna i
länet och lokallinjerna går inom respektive kommun. Förutom
trafiken inom vårt län bedriver vi samarbete med andra
länstrafikbolag och trafikföretag för resor till och från länet både
inrikes och utrikes.
Länstrafiken driver också en egen kundservice. Avdelningen har
tre huvudarbetsuppgifter
* Informera våra kunder om busslinjer, tider och priser
* Upphandla, samordna och administrera sjukresor (landstinget)
* Upphandla, samordna och administrera färdtjänst (kommuner)
Norrbottningarna ska kunna använda Länstrafiken för att pendla
till arbetsplatser och utbildningsställen eller för att göra andra
privata resor. Länstrafiken ska dessutom vara ett attraktivt
alternativ för alla som reser i tjänsten.
En huvuduppgift för Länstrafiken är att optimalt samordna all
samhällsbetald trafik och på så sätt skapa effektivast möjliga
transportsystem i samråd med våra ägare.
För länets alla besökare (turister, tjänsteresenärer, släkt och
vänner) ska Länstrafiken vara den förlängda arm som gör det
möjligt att komma till sitt resmål.

1-3 Företags- och ägarstruktur

kommer sen….

1-2 Kort om Länstrafiken

1-2 Kort om Länstrafiken i Norrbotten AB

Länstrafiken i Norrbotten AB (Länstrafiken) ska på uppdrag av Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet biträda myndigheten med planering, upphandling och uppföljning av kollektivtrafiken i Norrbottens län. Bolagets verksamhet omfattar även planering, upphandling, utförande och samordning av samhällsbetalda resor i Norrbotten.
Länstrafiken ägs till 100 % av den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM), Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet.
Länstrafiken har två dotterbolag, Bussgods i Norrbotten AB och Serviceresor i Norr AB. Bussgods ägs till 51 % av Länstrafiken och till 49 % av Centrala Buss, en ekonomisk förening som organiserar delar av länets bussföretag. Serviceresor är helägt av Länstrafiken och utför särskild kollektivtrafik i egen regi med utgångspunkt från Kiruna centralort samt Vittangi.

1-1 Personalhandbokens syfte

1-1 Personalhandbokens syfte

Syftet med personalhandboken är förutom att beskriva
företagets administrativa regler, säkerhetsföreskrifter mm också
att beskriva företagets policydokument och personalpolitik när
det gäller t ex utveckling, utbildning, arbetsmiljö och
jämställdhet.
Handboken beskriver också vilka anställningsregler som gäller
utöver dem som framgår av anställningsavtalet.
Ekonomichefen ansvarar för att innehållet i handboken löpande
uppdateras och distribueras via företagets intranät. På företagets
intranät skall därmed alltid den kompletta och aktuella utgåvan
av personalhandboken finnas.
De anställda förbinder sig även att läsa revideringar och/eller
kompletteringar av personalhandboken efter hand som de
kommer.