Aktuellt
Planera resa
Tidtabeller
Priser & Biljetter

Bussgods i Norrbotten avvecklas

 

Pressinfo den 15 maj 2019

Bussgods i Norrbotten AB har under en längre tid gått med förlust. Beslutade åtgärdsprogram har inte haft de förväntade effekterna på resultatförbättringar. 2018 gjorde bolaget en förlust på 9,4 Mkr.Med bakgrund av resultatutvecklingen samt pågående fusionsprocess med bussgodsbolagen i Västerbotten och Västernorrland beslutade styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB 19-01-29 att pausa fusionsprocessen samt ge ledningen i uppdrag att analysera verksamheten och att efter analysfasen återkomma med förslag på åtgärder.

Analysen, som har genomförts av extern konsult, har nu slutförts och presenterats för styrelsen.

Med beaktande av bolagets fortsatt negativa resultatutveckling, genomförd analys samt kommande långsiktiga trafikupphandlingar av busstrafik beslutade styrelsen i Länstrafiken i Norrbotten AB 19-05-14 att avveckla verksamheten i det helägda dotterbolaget Bussgods i Norrbotten AB. Avvecklingsprocessen inleds nu efter att styrelsen har tagit beslutet. Verksamheten ska bedrivas i normal omfattning året ut, för att därefter huvudsakligen vara avvecklad.

För mer info kontakta:
Anders Öberg, ordförande i Länstrafiken i Norrbotten, 070-609 35 63
Lenita Ericson, vice styrelseordförande i Länstrafiken i Norrbotten, 072-725 10 24
Thomas Björk, tf vd Länstrafiken i Norrbotten, 070-606 85 61

Fler Notiser

Fler Notiser